Informační středisko Benátky nad Jizerou
Informační
středisko
Benátky nad Jizerou

Czech POINT


CzechPointCzech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu.

Neposkytujeme ověřování podpisů a listin!

Nyní si od nás můžete odnést následující výpisy

 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis ze živnostenského rejstříku
 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis z rejstříku trestů
 • snímek katastrální mapy
 • výpis z registru řidičů
 • výpis ze Seznamu kval. dodavatelů
 • registr účastníků provozu MA ISOH
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • datové schránky

1. Výpis z Katastru nemovitostí
 • O výpis z Katastru nemovitostí ČR může požádat anonymní žadatel.
 • Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
 • Vydání každé strany výpisu je zpoplatněno částkou 50,- Kč.
 • Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výpis zpoplatněn 50,- Kč za každou stranu výpisu.
 • O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
 
2. Výpis z Obchodního rejstříku
 • O výpis z Obchodního rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel.
 • Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
 • I zde je každá strana výpisu zpoplatněna částkou 50,- Kč.

3. Výpis z Živnostenského rejstříku
 • O výpis z Živnostenského rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel.
 • Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
 • Každá strana výpisu zpoplatněna částkou 50,- Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů
 • Vydávání výpisů z rejstříku trestů je první agendou, která přistupuje k neveřejné evidenci informačního systému veřejné správy. To samozřejmě s sebou nese zvýšené nároky na bezpečnost komunikace, musí se ověřit totožnost žadatele. Přesto bude obsluha pracoviště Czech POINT pracovat s jednoduchým formulářem podobně jako je to u stávajících registrů.
 • Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.
 • Od 1. 1. 2008 zatím není možné na pracovištích Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.

Postup při zpracování žádosti

 • Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).
 • Předložený doklad se nejdříve zkontroluje v databázi neplatných dokladů. Pokud je předložený doklad platný, vyplní se formulář žádosti o výpis, a vytiskne se žádost o vydání výpisu a žadatel tuto písemnou žádost podepíše. Tuto žádost ověřující úřad uchovává po dobu šesti let od podání žádosti podle zákona o Rejstříku trestů §11b odst. 2.
 • Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník Czech POINT elektronickou žádost na rejstřík trestů, který odpoví buď
  a) předáním výpisu (podobně jako u stávajících agend) nebo
  b) informací, že „Žádost nemohla být vyřízena elektronicky“.

1. Ad a) V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, tento výpis se vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje podobně jako u stávajících výpisů.
Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 100 Kč podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a to podle sazebníku položky 10 za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

2. Ad b) V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti.
Žadateli lze z formuláře Czech POINT vytisknout papírovou žádost.
Ověřující úřad dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 100 Kč a pošle tuto žádost k vyřízení na Rejstřík trestů.


5. Výpis z registru řidičů
 • Výpis vám zajistí informaci o stavu vašeho bodového konta z registru řidičů. Jedná se o ověřený výstup z registru řidičů.
 • Při žádosti o výpis řidiči předloží doklad totožnosti a řidičský průkaz.
 • Výpis je zpoplatněn jako jiné ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy každá strana výpisu 50,- Kč.

6. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z tohoto seznamu je nutný k prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení.
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách a je zcela veřejně přístupný. MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
 • Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
 • Každá strana ověřeného výpisu zpoplatněna 50,- Kč.

7. Registr účastníků provozu MA ISOH
 • Od 1. ledna 2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") vycházející z požadavků vyhlášky č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.
 • Pro splnění povinností provozovatelů ke sběru autovraků je nutné získat potřebný software a přístupové údaje do systému. Přihlašovací údaje jsou distribuovány prostřednictvím sítě Czechpoint.
 • K autorizaci kontaktní osoby je potřeba doklad totožnosti a k získání výpisu z registru MA ISOH sdělit IČO nebo název firmy.
 • Vydání každé strany výpisu je zpoplatněno částkou 50,- Kč.

8. Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
 • Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, nebude tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).
 • Poplatek za ověřený výpis se bude řídit zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 50 Kč, za každou následující také 50 Kč.

9. Výpis snímku z katastrální mapy
 • Podnikatelé a občané, kteří potřebují při nákupu či prodeji pozemku nebo domu doložit snímky z katastrálních map, už nemusí pro ně chodit na katastrální úřad. Od 6. 8. 2015 můžete výpis snímku z katastrální mapy získat i v Informačním centru v areálu zámku. Každá správní strana stojí 100 Kč. Vyhledat tento výpis můžeme na základě specifikace parcely, případně ho můžeme vyhledat dle určité budovy.

Datové schránky

Ze zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů musí datovou schránku povinně mít právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, právnické osoby zřízené zákonem a orgány veřejné moci. Všem těmto osobám byla datová schránka zřízena automaticky a nemusejí si tudíž o její zřízení žádat.

Všichni ostatní datovou schránku mít mohou, ale nemusejí. O její zřízení potom mohou požádat u nás v Infocentru na pracovišti Czech POINT. Ke zřízení je nutné předložit platný doklad totožnosti a nechat si jej pracovnicí Czech POINT zkontrolovat. Pokud bude vše v pořádku občan dostane tištěný výstup o zřízení datové schránky, která mu bude následně zřízena ve lhůtě do tří pracovních dnů. Během několika dalších dnů dostane občan poštou své přístupové kódy k datové schránce a může ji začít využívat.

Pokud dojde během zřizování schránky k nesouladu v informačním systému evidence obyvatel, dostane občan taktéž výstup o podání žádosti o zřízení datové schránky. Následně jej bude kontaktovat přímo Ministerstvo vnitra, které zahájí správní řízení a datovou schránku zřídí na základě tohoto řízení. Občan bude o tomto vždy informován písemně.

Protože fyzické osoby mohou požádat jak o zřízení tak o zneplatnění své datové schránky opětovně, je tato žádost vyřízena zdarma pouze poprvé. Při každém dalším opakování v průběhu 3 let bude zpoplatněna částkou 200 Kč.

Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.

Tento způsob komunikace postupně nahradí klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Výsledkem realizace projektu informačního systému datových schránek bude efektivnější - tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa, což pozitivně pocítí každý občan.

Datová schránka umožňuje: odesílání zprávy, přijímat zprávy, zjišťovat stavy odeslaných zpráv, přijímat doklady o dodání a doručování, ověřovat, zda adresát má datovou schránku. Datové schránky také umožňují práci s elektronickými formuláři.

Datová schránka v žádném případě není a nenahrazuje schránku e-mailovou.

Na Czech POINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek.


Výhody a nevýhody datové schránky pro fyzickou osobu


Výhody

 • Přístupnost z kteréhokoliv místa, kde je internet.
 • Úspora času, odpadnou problémy s doručování a chozením na poštu.
 • Finanční úspora – tato služba je poskytována bezplatně
 • Zástupnost – lze pověřit další osoby, aby měly přístup do datové schránky a vyřizovali korespondenci (i zprávy do vlastních rukou)
 • Rozšířenost – datovou schránku budou mít ze zákona všechny orgány veřejné moci.

Nevýhody

 • Od zpřístupnění datové schránky ji uživatel musí pravidelně vybírat, jinak dojde po 10 dnech k fikci doručení (dle zákona je vždy po 10 dnech dokument považován za doručený)
 • Občan musí pracovat s elektronickými originály dokumentů včetně zajištění jejich dlouhodobého uložení.
 • V současné době zatím není možné využít schránku pro komunikaci mezi dvěma fyzickými, nebo právnickými osobami.
 • Informační systém datových schránek nebude zatím možné využívat pro komunikaci se zahraničními subjekty, které nemají sídlo v ČR.

Co vše agendy ISDS na Czech POINTu umožňuje


Žádost o zřízení datové schránky

 • Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.


Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

 • Formulář se použije při potřebě žadatele znepřístupnit datovou schránku dle § 11 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.


Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky

 • Formulář je určen k obnovení dříve znepřístupněné datové schránky.


Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

 • V případě ztráty, nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.


Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

 • Prostřednictvím tohoto formuláře lze zjistit stav žádosti o zaslání nových přístupových údajů k datové schránce. Využít jej mohou žadatelé, kteří požadovali zaslání přístupových údajů prostřednictvím emailové adresy a z nějakého důvodu jim přístupové údaje nebyly doručeny. Formulář dokáže najít chybu, vyřešit ji a tím dokončit doručení nových přístupových údajů k datové schránce.


Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM

 • Použitím formuláře dojde k nastavení datové schránky do režimu OVM. Povýšení slouží pro schránky fyzických osob, podnikajících fyzických osob nebo právnických. Datová schránka se pak může chovat jako datová schránka orgánu veřejné moci. Nastavením do režimu OVM vzniká povinnost vždy komunikovat prostřednictvím datových schránek


Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM

 • Podáním žádosti dojde k zrušení nastavení datové schránky v režimu OVM.


Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

 • Formulář slouží pro přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky. V oznámení je nutné zvolit typ oprávnění - Pověřená osoba, nebo Administrátor.

    Dále je potřeba nastavit níže uvedená práva pro přístup pověřené osoby

 •     číst zprávy, které nejsou označeny do vlastních rukou
 •     číst všechny zprávy, tedy i ty, které jsou určeny do vlastních rukou jiné osoby
 •     vytvářet a odesílat datové zprávy
 •     prohlížet seznamy došlých i odeslaných zpráv a doručenek
 •     vyhledávat datové schránky podle neúplných údajů (jen pro úředníky státní správy).


Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky

 • Formulář umožňuje nahlásit a upravit změny o oprávněných osobách, které mají přístup do datové schránky.


Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

 • Formulář umožňuje smazání oprávněné osoby, která má přístup k datové schránce. Smazáním oprávněné osoby dojde k zneplatnění jejich přístupových údajů.


Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

 • Vyplněním formuláře se nastaví datová schránka do speciálního režimu, kdy je možné doručovat komerční datové zprávy do dané datové schránky. V současné době je možné doručovat touto cestou pouze faktury, nebo obdobné žádosti o zaplacení. Tato služba je na straně ISDS zpoplatněna.


Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

Podáním formuláře se zruší doručování komerčních zpráv do datové schránky. Je možné pouze komunikovat s orgány veřejné moci.

Veškeré informace naleznete na www.datoveschranky.info


Možnost platby platební kartou

Podrobnější informace získáte na kontaktní místě CZECH POINT
Infocentrum, Zámek 50, Benátky nad Jiz. I, 294 71
Tel. 326 316 102

Počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
déšť 21 °C 10 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 24/10 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 24/12 °C
středa 22. 5. déšť 16/12 °C

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
2
1
4
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
3
14
2
15
2
16
2
17
3
18
3
19
3
20
4
21
4
22
4
23
4
24
5
25
7
26
3
27
2
28
2
29
3
30
2
31
2
1
4
2
3